Privacybeleid

Deze website is eigendom van Object BV

Contactgegevens:

Adres maatschappelijke zetel: Transportstraat 1a 3980 Tessenderlo - België - 014 58 08 18

Ondernemingsnummer: BE 0465.730.751

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Object BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Object BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Object BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Prijzen en afbeeldingen onder voorbehoud van drukfouten. Kleuren en afbeeldingen zijn niet bindend. Voorwaarden in de winkel.

Object BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Object BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Object BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Object BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

Object BV hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Object BV, Transportstraat 1a 3980 Tessenderlo.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Object BV, Transportstraat 1a 3980 Tessenderlo, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Object BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Om u te informeren over onze beleidsmaatregelen en activiteiten met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonlijke gegevens op onze website, stelt Object BV u een elektronisch exemplaar van dit privacybeleid (het ‘beleid’) ter beschikking.

Object BV is de beheerder van de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via onze website. Indien de lokale wetgeving dit vereist, neemt Object BV samen met de relevante lokale autoriteiten de formaliteiten voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens voor haar rekening.

In dit beleid verwijst de term ‘persoonlijke gegevens’ naar informatie die betrekking heeft op een individu en die het mogelijk maakt om direct of indirect de identiteit van dat individu te achterhalen (samen met andere informatie die waarschijnlijk ook in het bezit van Object BV komt). Denk maar aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Inzameling van persoonlijke gegevens

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Maar om toegang te krijgen tot sommige delen van onze website, moeten we mogelijk persoonlijke gegevens van u verzamelen. In die gevallen bezorgt u ons uw persoonlijke gegevens volledig op vrijwillige basis. Als u ons geen persoonlijke gegevens bezorgt, dan zult u de functie in kwestie op onze website niet kunnen benutten, zoals communiceren met ons, documenten downloaden, offertes aanvragen, bestellen. De doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens verzamelen, staan hieronder beschreven. We zullen uw persoonlijke gegevens uitsluitend op de volgende manieren gebruiken:

- om uw bestellingen te verwerken en de producten en diensten die u hebt besteld, te leveren;  - om u op de hoogte te houden van de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en andere informatie over producten en diensten van Van Calster;  - om de informatie over onze producten en diensten af te stemmen op uw persoonlijke interesses. Zo kunnen we u bijvoorbeeld bij een bezoek aan onze website specifieke informatie bezorgen over producten en diensten die u misschien interessant vindt; · om u de mogelijkheid te bieden om persoonlijke profielen aan te maken en beveiligde inhoud te bekijken;  - om met u contact te kunnen opnemen en u verzend- en factureringgegevens te bezorgen, net als om feedback en ondersteuning te bieden aan klanten;  - om promotionele of marketingactiviteiten te bieden op www.vancalster-vloeren.be of op aanverwante websites. Persoonsgegevens kunnen worden verzameld voor het beheer van die programma’s;  - om enquêtes en onderzoeken uit te voeren om onze klanten op die manier betere producten en diensten te kunnen bieden. Vragenlijsten invullen gebeurt natuurlijk vrijwillig;  - als ondersteuning bij sollicitatieaanvragen; en  - om contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer u op deze website persoonlijke gegevens verstrekt, erkent u dat u de vereiste bevoegdheid en toestemming hebt om persoonlijke gegevens te verstrekken die Object  BV zal gebruiken zoals beschreven in dit beleid.

 COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.

U kunt uw browser zo configureren dat het gebruik van cookies wordt uitgeschakeld of dat u een waarschuwing ontvangt wanneer er al cookies op uw computer werden geïnstalleerd. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, kan het noodzakelijk zijn dat u cookies inschakelt of activeert. Als u ze hebt uitgeschakeld en/of geblokkeerd, kunt u dus problemen ondervinden wanneer u op de website suft. Zo krijgt u mogelijk geen toegang tot bepaalde diensten op de website.

 E-MAILADRESSEN

Als u ervoor kiest om ons uw e-mailadres te bezorgen, zullen wij met u via e-mail communiceren. E-mailadressen worden standaard niet gedeeld met derden, eventuele uitzondering hierop betreft het uitvoeren van een marktonderzoek ifv het eigen bedrijf Van Calster. U kunt op elk gewenst moment ervoor kiezen om geen e-mails meer te ontvangen. Afhankelijk van de instellingen van uw e-mailprogramma is het mogelijk dat informatie over u automatisch wordt overgedragen wanneer u e-mails stuurt naar Van Calster.

 

PRODUCTEN KOPEN

Op onze website vindt u formulieren waarmee u informatie, producten en diensten kunt aanvragen. Mogelijk moet u via deze formulieren uw financiële gegevens doorgeven, zoals uw bankgegevens of creditcardnummers. Object BV belooft alle financiële informatie die u verstrekt uitsluitend te gebruiken voor de facturering en betaling van die bepaalde transactie. Dat kan de overdracht omvatten van uw gegevens aan derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de transactie, zoals banken, creditcardbedrijven en andere financiële en kredietinstellingen.

 GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten (bv. klanten portaal Van Calster), moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.vancalster-vloeren.be. Bij de inzameling en de verwerking van de gegevens die nodig zijn om het registratieformulier in te vullen, gelden de bepalingen in het hoofdstuk over veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. GEREGISTREERDE GEBRUIKERS verbinden zich ertoe om correct gebruik te maken van de inhoud en de diensten van www.vancalster-vloeren.be, om hun gebruikersnaam en wachtwoord niet aan derden mee te delen, en om Object BV in te lichten over een eventueel verlies, een eventuele diefstal of eender welk ander risico van toegang tot hun gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer een gebruiker zich registreert als GEREGISTREERDE GEBRUIKER, aanvaardt de GEBRUIKER dat zijn of haar persoonlijke gegevens in een geautomatiseerd bestand en/of gegevensbestand worden opgenomen.

 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Object BV garandeert de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens die worden verstrekt door iedere GEBRUIKER, op basis van de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december 1999 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en overeenkomstig de belofte waartoe het bedrijf zich verbindt bij de toepassing van zijn privacybeleid. De inzameling en de verwerking van persoonlijke gegevens zijn, tenzij anders bepaald in het registratieformulier, uitsluitend bestemd (i) voor het beheer van de informatie die wordt verstrekt tijdens de raadpleging van de website en de aanschaf van goederen of diensten en sollicitatieaanvragen via de website; (ii) voor de controle van de naleving van de algemene gebruiksvoorwaarden van deze website; en (iii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten, moet u zich inschrijven als een GEREGISTREERDE GEBRUIKER van www.vancalster-vloeren.be. De gegevens om het registratieformulier in te vullen worden ingezameld en verwerkt wanneer de gebruiker een aangeboden goed of dienst wil aanschaffen. De gegevens zijn onderhevig aan het veiligheids- en privacybeleid dat is goedgekeurd door Object BV , volgens de regelgeving die van kracht is op eender welk moment. Indien de aanvraag persoonlijke gegevens bevat van andere personen dan de persoon die de aanvraag deed, moet de gebruiker hen voordat hun gegevens worden opgenomen informeren over de inhoud van deze clausule, overeenkomstig de bepalingen van wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens.

 PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig wet 15/1999 tot de bescherming van persoonsgegevens kunt u op elk moment schriftelijk vragen om uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, te laten schrappen of u ertegen te verzetten (samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort), op de manier die is voorzien in Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december dat de richtlijnen goedkeurt die wet 15/1999 van 13 december tot de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk brengen.

 LINKS

Op www.vancalster-vloeren.be vindt u links naar andere inhoud die eigendom is van derden. Het enige doel van zulke links is de gebruiker de mogelijkheid bieden om via die weg bijkomende informatie in te winnen. Object BV is onder geen beding aansprakelijk voor de resultaten die voor de GEBRUIKER kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze links. De GEBRUIKER en eender welke andere natuurlijke of rechtspersoon die mogelijk van plan is om eender welk technisch hulpmiddel op poten te zetten om hun website te koppelen aan www.vancalster-vloeren.be, moet daarvoor vooraf schriftelijk de toestemming voor vragen aan en krijgen van Object BV. De link naar www.vancalster-vloeren.be impliceert in geen geval dat enige vorm van relatie bestaat tussen Object BV en de eigenaar van de website, noch dat Object BV de inhoud of diensten van die website aanvaardt.

Uw persoonsgegevens delen

Alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt of die op een andere wijze verzameld werden op onze website, kunnen elektronisch worden verzonden naar een server in een ander land. We beschermen uw privacy overal ter wereld door ervoor te zorgen dat die website onze principes inzake gegevensbescherming naleeft zoals die beschreven staan in deze verklaring. We kunnen dergelijke informatie ook delen met partners, dienstverleners, gemachtigde externe agenten of aannemers om een gevraagd product of een gevraagde dienst aan te bieden (met inbegrip van de verwerking van bestellingen) of om u informatie te bezorgen over producten en diensten die voor u interessant kunnen zijn. We bezorgen derden uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om de diensten in onze naam aan te bieden. Deze mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor een beperkt doel: de gevraagde dienst of transactie tot een goed einde brengen.

 REORGANISATIES BINNEN HET BEDRIJF

Zoals veel organisaties bestaat de kans dat Object BV zijn bedrijfsactiviteiten van tijd tot tijd reorganiseert, ofwel doordat het bestaande bedrijf verkocht wordt of samengevoegd wordt. Dat kan inhouden dat wij persoonsgegevens openbaar maken aan potentiële of daadwerkelijke kopers van ons bedrijf. Het is onze gewoonte om te streven naar een passende bescherming van persoonsgegevens die bij dat soort transacties openbaar worden gemaakt.