Algemene voorwaarden Object BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN Object BV

ALGEMENE DRAAGWIJDTE DER VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de opdrachtgever en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de opdrachtgever van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de opdrachtgever. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren. Clausules in het contract die de toepassing van onze algemene voorwaarden uitsluiten zijn nietig.

2. De overeenkomst wordt gekwalificeerd als een koopovereenkomst tenzij er ook plaatsing van de goederen is overeengekomen. In dat geval wordt de overeenkomst als een aannemingsovereenkomst beschouwd.

3. Onze offertes zijn 14 dagen geldig of in geval van acties beperkt tot einde actie.

4. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de opdrachtgever.

MEERWERKEN

5. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden. Meerwerken en bijkomende werken worden aangerekend in regie aan 65,00 Euro per uur excl. BTW. Alle regie uren zijn te rekenen vanaf vertrek tot aankomst te onze kantoren te Tessenderlo.

6. In onze plaatsingsprijzen per m² of lm is niet inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, allerhande werken zoals: bad on­dermetselen, dagkanten ramen betegelen, sokkels maken, trappen betegelen, uitzettingsvoegen maken, plinten bijwerken na plaat­sing der deuren, het inwerken van putdeksels, matkaders, koperen latten, kloksifons en dergelijke; indien wij tijdens de werken het noodzakelijk achten één van deze werken uit te voeren, dan zullen wij deze zonder voorafgaandelijk akkoord met de opdrachtgever in uurloon verrekenen. Zand en cement zijn niet in de plaatsingsprijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Bij plaatsing van tegels in een bedding is de basisdikte van deze bedding voorzien op 5 cm. Een eventuele meerdikte wordt verrekend.

OMVANG VAN DE BESTELLING

7. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/over­eenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de opdrachtgever werden uitgevoerd. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van onze firma inzake een wijziging, toevoeging of weglating van de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, zal in hoofde van de opdrachtgever onweerlegbaar, aanvaard en onherroepelijk zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerkingen binnen de 48 uren vanaf de verzending van onze me­dedeling of bevestiging. Artikel 1793 BW van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing indien de toepassing ervan onverenigbaar zou zijn met onderhavige clausule.

8. Alle aanduidingen in onze catalogen en brochures gelden slechts ten titel van inlichting. Geen enkele bestelling zal definitief zijn zonder expliciete aanvaarding van de directie van onze firma. In geval van tegenstrijdigheid tussen bestelling en bevestiging, primeert de bevestiging van onze firma.

LEVERINGEN EN TERMIJNEN - OVERMACHT

9. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aange­duid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de opdrachtgever niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, import en exportbeperkingen, enz. … die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.

10. De tijdelijke opschorting van de levering en/of werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

11. De definitieve onmogelijkheid omwille van overmacht om de goederen te leveren of de werken uit te voeren brengt met zich mee dat onze firma de overeenkomst kan ontbinden zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen op enige schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding lastens onze firma.

12. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, onze onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de opdrachtgever achter. 

13. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

14. De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

15. De goederen worden steeds per volle doos geleverd. Wij houden ons het recht voor om de bestelling op een volle doos af te ronden.

16. Alle bestelde materialen kunnen drie maanden na bestelling gestockeerd worden. Indien de opdrachtgever na deze termijn ons niet contacteert voor levering van de goederen, zullen de goederen integraal aangerekend worden te vermeerderen met de stockagekos­ten. Na één jaar zullen de goederen uit onze magazijnen verwijderd worden onverminderd de verplichting van de opdrachtgever deze integraal te betalen vermeerderd met de stockagekosten.

GARANTIE MATERIALEN

17. Voor onze materialen gelden de gebruikelijke fabrieksgaranties.  Indien de klant een consument is, laat deze bepaling de wettelijke garanties overeenkomstig artikel 1641 tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek onverlet.

18. Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen aangetekend te worden geformuleerd binnen de 2 kalendermaanden volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen. Alleszins mag er geen plaatsing gebeuren van materialen die zichtbare gebreken vertonen, bij gebreke waaraan elk recht op garantie vervalt.

19. De factuur geldt als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van VLOEREN VAN CALSTER. De garantietermijn start op datum van levering.

20. Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, onjuist onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

21. Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):in geval een derde partij, die niet rechtmatig door VLOEREN VAN CALSTER werd gemachtigd, is tussengekomen of de materialen heeft behandeld; in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp; in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is; in geval van schade ten gevolge van of door een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.

22. Op outlet-materialen, loten, B-keus materialen, goederen met de aanduiding ‘tweede keuze’, ‘exportkeuze’, ‘MS’, ‘derde keuze’, ‘handelskeuze’ zijn voornoemde bepalingen niet van toepassing, dit zijn sorteringen met afwijkingen op het vlak van oppervlak, kleur en grootte en hiervoor wordt geen garantie geboden. Zowel voor de goederen zelf als voor de plaatsing ervan aanvaardt onze firma geen enkele schade-eis. Indien de klant een consument is geldt deze bepaling niet en heeft de consument recht op de wettelijke garantie overeenkomstig artikel 1649 bis tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek.

AANSPRAKELIJKHEID

23. De opdrachtgever is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De opdrachtgever zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de opdrachtgever aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan. De opdrachtgever is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de opdrachtgever toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

24. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.  Deze bepaling geldt niet ingeval van lichamelijke schade of overlijden ten gevolge van een fout van onze onderneming
.

25. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de werken.

26. De geplaatste vloer (tegels, parket of laminaat) mag pas na een droogtijd van ongeveer 5 tot 7 dagen (zonder belasting) belopen worden. Na 14 dagen mag de vloer een eerste goed verdeelde belasting dragen (geen puntbelasting). Pas na minimum 28 dagen mag de vloer definitief in gebruik genomen worden. Enigerlei schade ten gevolge van het onvoorzichtig of te vroeg betreden van de vloer is volledig ten laste van de opdrachtgever, zo ook eventuele kosten van herstel.

27. De werf moet volledig opgeruimd zijn (vuil en steengruis verwijderd) en ze moet dicht zijn (ramen en glas) en afgesloten kunnen worden. Ze moet tevens vorstvrij zijn. Bij plaatsing van parket moet er een werkende verwarming zijn. Bij plaatsing van PUR dient de ondervloer droog te zijn en ontdaan van alle vuil (gestofzuigd).

28. Tijdens onze werkzaamheden mogen er geen andere werken uitgevoerd worden. Dit geldt ook voor de droogtijd na plaatsing.

29. De opdrachtgever dient de onderhoudsvoorschriften en plaatsingsvoorschriften te lezen en stipt na te leven. Deze voorschriften zijn steeds te raadplegen op onze website www.vancalster-vloeren.be.

30. De opdrachtgever van onze werken verplicht zich ertoe ervoor te zorgen dat:

• wij onmiddellijk kunnen beginnen met de werken op het afgesproken ogenblik.

• bij werken in openlucht, die alleen bij droog weer kunnen worden uitgevoerd, een overspanning wordt aangebracht op zijn kosten.

• water (Eventuele huur standpijp bedraagt 19,00 Euro/dag), elektriciteit (220V/380V/32 Amp), voldoende verlichting en

verwarming gratis ter beschikking worden gesteld.

• alle noodzakelijke hulp op zijn kosten aanwezig is.

• een parkeerplaats te voorzien van minimaal 20 lopende meter en 3 meter breed op de werf. Indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt dient de opdrachtgever in te staan voor alle taksen en vergunningen die daarvoor nodig zijn.

• Verticaal transport. Dit is nooit inbegrepen in onze prijzen. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten tot alle verplichtingen zijn nageleefd, zelfs indien de werken reeds werden aangevangen. Blijft de opdrachtgever na verloop van een termijn van acht dagen na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dergelijk geval hebben wij recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan een derde van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte, zonder afbreuk te doen aan ons recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

31. Diegene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen of de uitgevoerde werken te richten aan een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover onze firma tot uitvoering van alle verbintenissen.

BEËINDIGING

32. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de opdrachtgever, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk. De opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds bestelde of geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30 % van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

33. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de op­drachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.

34. Een terugname van goederen is steeds mogelijk na uitdrukkelijk akkoord van onze firma. In dat geval zal er een waardeverminder­ing van 30 % op de terug te nemen goederen toegepast worden.

35. Het loutere feit dat oppervlaktes door onze firma zijn berekend verplicht ons geenszins tot terugname.

AANVAARDING DER GOEDEREN EN WERKEN

36. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de opdrachtgever. Indien de klant een consument is laat deze bepaling de wettelijke garanties overeenkomstig artikel 1641 tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek onverlet.

37. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De opdrachtgever aanvaardt deze uitvoeringsregels.

38. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consump­tiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

39. Speelt de eerder aangehaalde wet wel dan moet de opdrachtgever ons per aangetekend schrijven op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.

40. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

OPLEVERING

41. Er is slechts één oplevering van de werken. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

42. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

43. In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen of werken door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

KLACHTEN

44. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de acht kalen­derdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat of na uitvoering der werken. Na deze termijn wordt de koop en/of aanneming geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip geldt dan ook als enige en definitieve oplevering. De factuur­datum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

KITVOEGEN

45. Voegen die afgekit werden door middel van een elastische voegkit zijn per definitie onderhoudsvoegen. Dit wil zeggen dat ze regelmatig door de klant dienen gecontroleerd te worden. Van Calster bv kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor lekkage en/of loskomen van de kitvoegen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

46. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de inte­grale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

BETALINGSMODALITEITEN

47. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een ander­soortige waarborg voor aanvang der werken. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever.

LAATTIJDIGE BETALING, KOSTEN EN AANKLEVEN

48. Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. In het geval dat onze firma haar verbintenissen niet tijdig nakomt is de opdrachtgever, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op een gelijkwaardige vergoeding als in het voorgaande artikel lastens onze firma.

49. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

50. Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ont­bonden te beschouwen ingeval van faillissement, W.C.O., kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

PRIVACY BELEID

51. Object BV hecht belang aan privacy, meer info hieromtrent op https://www.vancalster-vloeren...

RELATIEVE NIETIGHEID

52. De bedingen opgenomen in deze algemene verkoopsvoorwaarden worden bij gedeeltelijke nietigheid van één of meerdere bedin­gen uitgelegd volgens de geest van de overeenkomst. De nietigheid van bepaalde bedingen, woorden of zinnen zullen geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg kunnen hebben.

UITDRUKKELIJK ARBITRAGE BEDING

53. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

 Object BV • Transportstraat 1a • 3980 Tessenderlo • BTW BE 0465 730 751 • RPR Turnhout • IBAN BE71 6451 1441 4969

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN CALSTER WEBSHOP

Beschikbaarheid & leveringen

1. Levering gebeurt enkel wanneer de klant of een vertegenwoordiger van de klant persoonlijk op het leveradres aanwezig is op moment van de levering op een met de klant afgesproken dag. De plaats van levering moet steeds vlot bereikbaar zijn voor de chauffeur. De goederen worden aan de rand van het voetpad, op de straat afgeleverd. De klant is verantwoordelijk voor het vrijhouden van een afzetplaats. De klant staat ook zelf in voor het in huis dragen van de goederen.

2. De beschikbaarheidsdatum wordt steeds zonder verbintenis medegedeeld. Geen enkele vertraging kan aanleiding geven tot schadevergoeding. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat op het web een datum beschikbaar werd doorgegeven, maar bij creatie van het order deze datum afwijkt omdat ondertussen al andere orders werden geregistreerd die deze datum beïnvloeden. In dit laatste geval neem Van Calster contact op om een nieuwe datum te bevestigen.

3. De goederen moeten binnen de vastgestelde termijn afgehaald of geleverd worden. Bij gebreke, mag Van Calster Vloeren, hetzij de overeenkomst verbreken, hetzij er de uitvoering van eisen, zonder verhaal voor schade of vergoeding.

4. Voor de leveringen in België kan er gekozen worden uit 2 types van leveringen nl. een basic transport met laadklep en een deluxe transport met kraan.   Leveringen in Nederland kunnen enkel via een basic transport.  Prijzen worden bepaald adhv het type van levering, het gewicht van de lading en de locatie. Goederen worden door de chauffeur vanaf de openbare weg afgeleverd. Bij een basic levering dient de ondergrond waarop de paletten gelost worden verhard zijn d.w.z. een vlakke onderground van klinkers, asfalt of beton en paletten worden niet handmatig (doos per doos), maar d.m.v. een manueel of elektrisch transpallet gelost. Zonder voorafgaande afspraken is aanwezigheid noodzakelijk bij levering. Indien niemand aanwezig is zal een tweede betalende levering ingepland moeten worden.

Retourbeleid webshop

Materialen besteld via de webshop van Van Calster kunnen binnen de 14 dagen geretourneerd worden. Hiervoor dient u contact op te nemen met onze logistieke afdeling. U kan de goederen zelf terugbrengen naar ons magazijn te Tessenderlo of wij regelen de ophaling van de goederen via onze transporteur. We vragen wel om het pallet goed in te pakken en aan de stoeprand te zetten anders worden extra kosten aangerekend tegen de vastgelegde uurprijs van de betreffende transporteur. Indien u kiest voor een ophaling zullen de kosten van de transporteur doorgerekend worden, afhankelijk van de grootte van het transport en de locatie. Deze te berekenen kosten en een eenmalige administratieve kost van €25 wordt afgehouden bij terugbetaling. Opgelet! Als je tegels, besteld via de webshop, wil retourneren, dien je steeds de hele bestelling van deze specifieke tegel terug te sturen. Tegeloverschotten worden niet teruggenomen. Tegels worden enkel aanvaard in de originele, onbeschadigde en schone (niet beschreven of dichtgeplakte) verpakking. Gebruikte tegels (betegeld of gemonteerd) worden niet teruggenomen. Terugname van tegels geldt enkel voor stockproducten, producten die niet in voorraad zijn en waarbij de betreffende aantallen rechtstreeks besteld werden bij een leverancier worden niet teruggenomen. Lijmen en voegsels worden door hun hoog gevoeligheid niet teruggenomen. Wanneer de behoorlijke kwaliteit van de materialen betwist wordt, beperkt de verantwoordelijkheid van de verkoper zich uitsluitend tot de waarde van de ondeugdelijke producten en tot de tussenkomst van de fabrikant/leverancier.

Materialen kunnen ook teruggebracht worden naar ons magazijn in Tessenderlo. Deze dienen op dezelfde manier gestapeld te worden als bij aanlevering. Hiervoor rekenen wij een administratieve kost van €75.

Materialen & prijzen

1. De koper geeft de maten en hoeveelheden op voor offertes en bestellingen. Hij moet er de juistheid van nagaan en draagt er de eindverantwoordelijkheid voor.

2. Info over materialen en prijsaanduidingen op website/webshop en in catalogi, folders en offertes zijn steeds onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

3. De aangeduide prijzen zijn steeds afhaalprijzen, behalve wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Alle materialen worden steeds verkocht per volle verpakking, tenzij anders vermeld. De netto te betegelen hoeveelheid in m2 dient vermeerderd te worden om tekorten te voorkomen door snijverlies en/of speciale legpatronen.

5. De producten worden steeds verkocht zonder plaatsing.